Spring naar hoofd-inhoud

Beleid m.b.t. veiligheid

Veiligheid

Jaarlijks wordt de Risico Inventarisatie van de Arbo uitgevoerd. Deze inventariseert  de  veiligheid en het veiligheidsgevoel van leerlingen en personeel. Na inventarisatie wordt deze besproken in de Medezeggenschapsraad (ouders en personeel) en worden er acties  ondernomen. Hiervan is een jaarlijkse  evaluatie.

Middels de analyses vanuit Kijk op de Sociale Competenties wordt jaarlijks per groep gekeken welke  sociale vaardigheden binnen de groep aangeleerd moeten worden. Dit gebeurt zeker ook vanuit voorbeeldgedrag van het schoolteam en de medewerkers van de TSO.

Aan het begin van ieder schooljaar hanteren we Goed van Start om de groepsdynamiek binnen de nieuwe groepen zo optimaal mogelijk te krijgen. Binnen dit aanbod vallen ook de school –en groepsregels die een onderlegger zijn voor een prettig en veilig schoolklimaat.

Indien er klachten zijn kunnen ouders gebruik maken van de klachtenregeling zoals deze binnen Perspecto gehanteerd wordt. Binnen de school is voor de leerlingen juffrouw Hannelore (de ib-er) de vertrouwenspersoon.

Voor wat betreft huiselijk geweld volgen we het voorstel meldcode huiselijk geweld zoals deze binnen Perspecto gehanteerd wordt.

De school beschikt over een pestprotocol dat recentelijk door de school en de MR geactualiseerd is.

Incidenten en (bijna) ongelukken worden geregistreerd en binnen het schoolteam besproken. Indien wenselijk in samenspraak met ouders.

Bij (vermoeden van) kindermishandeling hanteren we de Meldcode Kindermishandeling. Vanuit de overheid worden de regels steeds meer aangescherpt en het is dus zaak dat wij als leerkrachten voldoende bagage op dit terrein hebben in signaleren, bespreken en melden. Het komende schooljaar wordt hierin dan ook nascholing in gevolgd.

Voor wat de Tussen Schoolse Opvang betreft hanteren we een overblijfreglement dat in samenspraak met leerlingen en TSO-medewerkers is opgesteld en  jaarlijks door de MR bekrachtigd wordt. De medewerkers van de TSO beschikken over een VOG (Verklaring Onbesproken Gedrag).

De speeltoestellen worden jaarlijks door een gecertificeerde medewerker van Perspecto  gekeurd.

Alle betrokkenen kennen dit beleid.