Spring naar hoofd-inhoud

Verzuimprotocol

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Mocht uw kind wegens ziekte of doktersbezoek verhinderd zijn de school te bezoeken, dan willen wij hiervan vóór schooltijd op de hoogte gesteld worden (vanaf 8 uur) Dit kan via de Parro app of telefonisch. Hebben we geen bericht ontvangen, dan neemt de school, uiterlijk tijdens de pauze, contact met u op.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Na afweging van uw verzoek en het belang van onderwijs voor uw kind wordt binnen 4 weken een beslissing genomen door:

  • De directeur van de school
  • RBL Zeeuws-Vlaanderen

Het verzoek dient dus minimaal 4 weken voorafgaand aan het verlof te worden gedaan via het extra verlofformulier, te downloaden via de website van de school. In de gemeente Hulst is met bureau RBL Zeeuws-Vlaanderen de afspraak gemaakt met de directeuren van de scholen dat bij aanvragen voor extra verlof de leerplichtambtenaar een advies (toetsing leerplichtwet 1969) afgeeft aan de directeur van de school. De directeur van de school zal dit advies in de meeste gevallen overnemen. Mocht u bezwaar hebben tegen de genomen beslissing, dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij degene die de aanvraag heeft behandeld.

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.lereninzeeland.nl/rbl/vestigingen/rbl-zeeuws-vlaanderen